Wieści od Dyrektora

Polityka oraz procedury ochrony małoletnich

Podstawy prawne Polityki ochrony dzieci

Podstawy prawne:
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

• Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).
Podstawy prawne:
Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) -art. 23 i 24

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).
Słowniczek pojęć/objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony dzieci

§ 1.

1. Personelem lub członkiem personelu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej a także wolontariusz i praktykant.
2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
6. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez kierownictwo placówki członek personelu sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.
7. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 2.

1. Personel placówki posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka członkowie personelu placówki podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
3. Personel monitoruje sytuację i dobrostan dziecka.Zasady rekrutacji personelu (pracowników/wolontariuszy/praktykantów)

§ 3.

Rekrutacja członków personelu placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady stanowią Załącznik [nr 1] do niniejszej Polityki.Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy personelem (pracownikami,wolontariuszami, praktykantami) placówki a dziećmi

§ 4.

Personel zna i stosuje zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko ustalone w placówce. Zasady stanowią Załącznik [nr 2] do niniejszej Polityki.Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

§ 5.

W przypadku powzięcia przez członka personelu placówki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma on obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji (do wyboru) wychowawcy/pedagogowi/psychologowi/kierownictwu placówki.

§ 6.

1. Psycholog wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
2. Psycholog powinien sporządzić opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz plan pomocy dziecku.
3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
a. podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;
b. wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku;
c. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§ 7.

1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) kierownictwo placówki powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog, psycholog, wychowawca dziecka, kierownictwo placówki, inni członkowie personelu mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: zespół interwencyjny).
2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga lub psychologa oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.

W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest
obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

§ 8.

1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez pedagoga/psychologa opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
2. Pedagog/psycholog informuje opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
3. Po poinformowaniu opiekunów przez pedagoga/psychologa – zgodnie z punktem poprzedzającym – kierownictwo placówki składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

§ 9.

1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik [nr 3] do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
2. Cały personel placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w placówce

§ 10.

1. Placówka zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Placówka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
3. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka stanowią Załącznik [nr 4] do niniejszej Polityki.

§ 11.

1. Personelowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
2. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, członek personelu placówki może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 12.

1. Upublicznienie przez członka personelu placówki wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1., powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie youtube.com w celach promocyjnych).Monitoring

§ 13.

1. Kierownictwo placówki wyznacza Ilonę Krajka jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w placówce.
2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
3. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród personelu placówki, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi Załącznik [nr 5] do niniejszej Polityki.
4. W ankiecie członkowie personelu placówki mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.
5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez personel placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje kierownictwu placówki.
6. Kierownictwo placówki wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza personelowi placówki nowe brzmienie Polityki.Przepisy końcowe

§ 14.

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla personelu placówki, w szczególności poprzez odczytanie treści na spotkaniu Rady Pedagogicznej.

 

KONTYNUACJA EDUKACJI W PRZEDSZKOLU

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 10/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 stycznia 2024roku:

Dzieci uczęszczające już do publicznych przedszkoli mają prawo do dalszej edukacji w tym samym przedszkolu. Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu w nowym roku szkolnym wymaga wypełnienia i przesłania w systemie NABÓR https://nabor.pcss.pl/kleszczewo

deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w terminach od
05.02.2024r. godz.8.00 do 09.02.2024r.godz 15.00.

UWAGA !! Brak złożenia deklaracji kontynuowania edukacji w tym samym przedszkolu w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO

Informator dla Rodziców

Od 12 lutego do 6 marca 2024 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kleszczewo na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo  1. Rodzice posiadający podpis elektroniczny/profil zaufany mogą podpisać wniosek elektronicznie i wraz z załącznikami załączyć w systemie NABÓR PCSS – nie przynoszą wersji papierowej do wybranej placówki INSTRUKCJA: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/przedszkole/dokumenty  1. Rodzice nieposiadający podpisu elektronicznego/profilu zaufanego mogą wniosek wydrukować, podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i wraz z załącznikami załączyć w systemie NABÓR PCSS nie przynoszą wersji papierowej do wybranej placówki – INSTRUKCJA: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/przedszkole/dokumenty

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

 

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

12.02.2024 r.

godz. 8.00

04.03.2024 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

05.03.2024 r.

08.03.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2024 r.

godz. 13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2024 r.

godz. 13.00

15.03.2024 r.

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

19.03.2024 r.

godz. 13.00

 

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym

08.04.2024 r.

godz. 8.00

22.04.2024 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

22.04.2024 r.

24.04.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

25.04.2024 r.

godz. 13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

25.04.2024 r.

godz. 13.00

30.04.2024 r.

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

07.05.2024 r.

godz. 13.00

 

isty kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach.

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w gminie Kleszczewo, które w roku szkolnym 202232024 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza gminą Kleszczewo mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie gminy Kleszczewo, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci 6 letnie (rocznik 2018) objęte są obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W związku z powyższym dzieci w wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Wszystkie dzieci (urodzone w roku 2021 i starsze), zamieszkałe na terenie gminy Kleszczewo, biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku o przyjęcie, Wójt Gminy wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

Kryteria Rekrutacji:

Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kleszczewo.

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie gminy Kleszczewo w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, dla których przypisano odpowiednio po 10 pkt

1) wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt

2) niepełnosprawność kandydata – 10 pkt

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Kleszczewo (oświadczenie nr 1),

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),

4) prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący

Uchwałą nr XXVI/186/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. roku Rada Gminy Kleszczewo wprowadziła następujące kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli:

– objęcie kandydata obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 30 pkt

– kandydat obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub pracującego zawodowo rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych (oświadczenie nr 4)

– rodzeństwo kandydata uczęszcza lub zostało przyjęte do danego przedszkola – 9 pkt (oświadczenie nr 5)

– oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok na rzecz gminy Kleszczewo – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt (oświadczenie nr 6)

– dochód na osobę w rodzinie dziecka – 0d 0 do 1 pkt, przy czym:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt (oświadczenie nr 7)

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc te kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Oświadczenia nr 1-8 będą dostępne od 12 lutego 2024 r. na stronie https://nabor.pcss.pl/kleszczewo oraz we wszystkich przedszkolach biorących udział w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów.

Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

– żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

– może zwrócić się do Wójta Gminy Kleszczewo, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności,

– w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Wójt Gminy Kleszczewo korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

UWAGA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.


W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/kleszczewo/,

2. Proszę uzupełnić w formularzu podstawowe dane dziecka i rodziców, następnie wybrać przedszkola wg własnych preferencji (max 3 przedszkola) i uzupełnić kryteria,

3. Po zapisaniu wypełnionego wniosku, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma login i hasło do konta, na którym będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole,

4. Następnie należy pobrać dokument korzystając z opcji „Pobierz podanie”, wydrukować i własnoręcznie podpisać lub podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Pozostałe dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych również należy wydrukować, wypełnić i podpisać ręcznie lub podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

5. Proszę zeskanować/zrobić zdjęcia wszystkich dokumentów, następnie należy je wysłać za pomocą systemu do przedszkola pierwszego wyboru: w tym celu należy kliknąć przycisk „Wybierz akcję”, następnie „Załączniki”, aby dodać dokument należy kliknąć przycisk „Dodaj”,

6. Proszę uzupełnić „Opis załącznika” (np. Wniosek, Oświadczenie nr 1, Oświadczenie nr 2 …), następnie kliknąć przycisk „Przeglądaj” i wskazać plik na dysku zawierający odpowiedni skan dokumentu, a także przepisać tekst z obrazka; aby dodać wskazany załącznik naciśnij przycisk „Zapisz” (maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 8MB);

W opisany wyżej sposób można dodać kolejne pliki zawierające np. oświadczenia – podpisane własnoręcznie lub elektronicznie.

Zmiana zapisanego dokumentu jest możliwa po wcześniejszym usunięciu dotychczasowego pliku.

7. WAŻNE! Samo wypełnienie i załączenie wniosku nie jest równoznaczne z udziałem w rekrutacji. Aby wniosek brał udział w rekrutacji należy kliknąć „Wybierz akcję”, w kolejnym kroku należy wybrać opcję „Złóż wniosek”, po kliknięciu „Złóż wniosek” status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej na Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej.

INSTRUKCJA: https://nabor.pcss.pl/kleszczewo/przedszkole/dokumentyWAKACYJNY DYŻUR

Drodzy Rodzice,

w roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu. W tym czasie do naszej placówki będą również miały możliwość uczęszczać  dzieci z Przedszkola Leśny Zakątek w Tulcach.  Natomiast w sierpniu Przedszkole nr 2 Bocianie Gniazdo  będzie zamknięte i dzieci z naszego przedszkola  wymiennie będzie można zapisywać do Przedszkola Leśny Zakątek w Tulcach. Osoby zainteresowane sierpniowym dyżurem w sąsiadującej placówce prosimy
o wstępną deklarację do 31.01.2024r. wpisując się na listę u dyrektora przedszkola Bocianie Gniazdo. Utworzona lista chętnych ukaże skalę zapotrzebowania i  ułatwi skonstruowanie harmonogramu pracy nauczycieli .

Szczegóły dotyczące formy i warunków  zapisów podamy w późniejszym terminie po zapoznaniu się ze wstępną liczbą chętnych na dyżur.